STOPITE V STIK Z NAMI

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

yamaco.info@siol.net

STOPITE V STIK Z NAMI

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

Prijava smrti in smrtovnica

Prijava smrti

Prijava smrti mora biti podana v roku dveh dni od dneva smrti upravni enoti tistega kraja, kjer je pokojni umrl. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti in poročilom o vzroku smrti.

Za pokojne, ki so umrli na domu poda prijavo smrti podjetje Yamaco d.o.o. Maribor.
Za pokojne, ki so umrli v bolnišnici ali v domu starejših občanov poda prijavo smrti ustanova, v kateri je pokojni umrl.

Upravna enota na osnovi prijave smrti izda izpisek iz matičnega registra o smrti – mrliški list, katerega lahko osebno dvignete na podjetju Yamaco d.o.o. Maribor, ali vam bo dostavljen na adreso, ki ste jo posredovali ob urejanju pogrebnih storitev.

Smrtovnica

Smrtovnica je dokument, na podlagi katerega se uvede zapuščinski postopek.

Najožji sorodnik sproži zapuščinski postopek v roku 30 dni od vpisa smrti v matično knjigo, na katerikoli upravni enoti ali matičnem uradu v Sloveniji ter predloži naslednje podatke za sestavo smrtovnice:

  • Podatke o zakoncu preminule osebe (rojstni podatki, bivališče, poklic, državljanstvo);
  • Podatke o otrocih preminule osebe in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski ali posvojeni otroci, rojstni podatki, bivališče, poklic, državljanstvo);
  • Podatke o izven zakonskem partnerju oziroma drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju (rojstni podatki, bivališče, poklic, državljanstvo);
  • Podatke o nepremičnem premoženju preminule osebe (zemljiško knjižni izpisek, posestni list);
  • Podatke o premičnem premoženju preminule osebe (tekoči račun, hranilne knjižice, podatek o gotovini, vrednostnih papirjih in dragocenostih, morebitne terjatve in dolgove ter njihovo vrednost, obvestilo o lastninskem certifikatu ter zavarovanju preminule osebe za primer smrti);
  • Podatke o oporoki, pogodbah o dosmrtnem preživljanju, pogodbah o izročitvi in razdelitvi premoženja, podatke o pravicah iz socialnega varstva.

Smrtovnici je potrebno predložiti vse osebne dokumente preminule osebe: osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list itd.

Ko je smrtovnica sestavljena, jo upravna enota pošlje pristojnemu okrajnemu sodišču, na območju katerega je imela preminula oseba zadnje stalno prebivališče. S tem se formalno začne zapuščinski postopek. Sodišče v postopku ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere pravice iz zapuščine gredo dedičem in drugim osebam.

Republika Slovenije in občina sta udeleženki postopka le v primeru, da je preminula oseba prejemala pomoč po predpisih o socialnem varstvu in če je vložila zahtevek za omejitev dedovanja. Dedovanje se načeloma omeji v višini vrednosti prejete pomoči.

Postopek se vodi po uradni dolžnosti, to pomeni, da se začne tudi v primeru, če ga sorodniki ne predlagajo.

Sodišče vodi ter zaključi postopek z izdajo sklepa o dedovanju, v katerem je navedeno, kaj kdo deduje in kakšen je njegov dedni delež.

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322

yamaco.info@siol.net

+386 2 320 41 70

+386 41 679 322